Obvezno pravo

  • Zastupanje u mirnim postupcima i priprema odštetnih zahtjeva radi naknade štete (prometne nezgode, padovi na javnim površinama, ozljede na radu, itd).
  • Zastupanje u parničnim postupcima pred sudom radi naknade štete protiv osiguravajućih društava, tijela jedinca lokalne i područne samouprave, lokalne vlasti, Republike Hrvatske, poslodavaca i drugih pravni osoba itd.
  • Zastupanje korisnika kredita (potrošača) vezano za pretplatu po ugovorima o kreditu u CHF
  • Regresni postupci iz prometnih nezgoda
  • Savjetovanje i raskid ugovora o osiguranju