Obvezno pravo


  • Zastupanje u mirnim postupcima i priprema odštetnih zahtjeva radi naknade štete (prometne nezgode, padovi na javnim površinama, ozljede na radu, itd)
  • Zastupanje u parničnim postupcima pred sudom radi naknade štete protiv osiguravajućih društava, tijela jedinca lokalne i područne samouprave, lokalne vlasti, Republike Hrvatske, poslodavaca i drugih pravnih osoba
  • Zastupanje korisnika kredita (potrošača) vezano za preplatu po ugovorima o kreditu u CHF
  • Regresni postupci vezani uz prometne nezgode
  • Savjetovanje o sklapanju i raskidu ugovora o osiguranju