Politika zaštite osobnih podataka

Osobni podaci se obrađuju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/2018 ) i Općom uredbom o zaštiti podataka ( Uredba EU 2016/679 ).

Za zaštitu osobnih podataka na web stranici odgovara Odvjetničko društvo Špehar & Špehar & Rukavina kao voditelj obrade osobnih podataka.

Prihvaćanjem ove Politike zaštite osobnih podataka prilikom posjeta našoj web stranici klikom potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika zaštite osobnih podataka utvrđuje.

Odvjetničko društvo poduzima odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su osobni podaci pouzdani za namjeravanu svrhu, točni, potpuni i aktualni. Ujedno, Odvjetničko društvo poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. Djelatnici Odvjetničkog društva obvezani su na čuvanje svih Vaših podataka kao tajnih temeljem ugovora o radu kao i Kodeksa odvjetničke etike.

Kategorije osobnih podataka koje Odvjetničko društvo obrađuje mogu uključivati: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija osobe i ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici, e-mail adresa, telefonski broj, broj mobitela , IBAN, poslovna banka, podaci o prometu po računu, podaci o vlasništvu imovine, podaci o zaposlenju, članstvu u trgovačkim društvima te prihodima, podaci o obiteljskom statusu…

Uz navedene podatke, obrađuju se i podaci o drugim osobama: protustrankama i njihovim punomoćnicima, svjedocima, vještacima, službenim osobama koje vode postupke, sucima, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnim bilježnicima i slično, a koji podaci su nam nužni za pokretanje i vođenje sudskih i drugih postupaka te sadržaji Vaših upita, naših odgovora ne te upite kao i dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, dokumentacija naših usluga i obračun troškova kao i sve druge podatke koje dostavite našem odvjetničkom uredu prije ili tijekom pružanja pravne pomoći.

Odvjetničko društvo može obrađivati osobne podatke temeljem Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela, a sve u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja.

Odvjetničko društvo obrađuje osobne podatke koji su nužni radi pružanja pravnih savjeta, sastavljanja isprava (ugovora, oporuka, izjava i sl.), zastupanja pred sudom i drugim nadležnim organizacijama, fizičkim i pravnim osobama, a sve u cilju zaštite prava i pravnih interesa stranka.

Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj pravnoj osnovi, dakle na ugovoru o zastupanju ili nalogu odnosno punomoći, sukladno čl. 6. stavak 1.a i 1.b Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dostava osobnih podataka nije obvezna, ali je nužna radi izvršenja odvjetničkih usluga odnosno ugovora, te usluga pravnog savjetovanja i zastupanja, bez dostave osobnih podataka neće moći biti pružena u cijelosti.

Osobni podaci o osobama koje nisu stranke Odvjetničkog ureda prikupljaju se na temelju izjava stranka ili na temelju zakonskih ovlasti, sadržanih u posebnim zakonima, odnosno na temelju uvida u javno objavljene registre i baze podataka.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi radnici Odvjetničkog društva. Osim navedenih, pristup osobnim podacima mogu imati vanjski primatelji (nadležna državna tijela kao Porezna uprava, FINA, sud i MUP, javni bilježnici, punomoćni protustranka, protustranke, vještaci i tumači…) samo ukoliko je to nužno radi izvršenja odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa. O pristupu i prijenosu osobnih podataka imate pravo dobiti informaciju prenose li se izvan Republike Hrvatske Vaši osobni podaci, kao i poduzetim mjerama zaštite.

Osobni podaci čuvat će se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu radi koje su se osobni podaci prikupili što prema članku 11. st. 2. Zakona o odvjetništvu, podrazumijeva deset godina od pravomoćnog okončanja postupka, odnosno dodatnih deset godina računajući od dana kada su iscrpljena sva pravna sredstva. Izuzetak od navedenoga su isprave (oporuke, ugovori i slično), koje ste nam povjerili na čuvanje, a koje isprave se čuvaju temeljem naloga stranke te sve dok ih stranka ne preuzme. Navedeni rok pohrane osobnih podataka može biti i dulji rok pohrane spisa. Odvjetničko društvo redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

Sukladno propisima stranke čije podatke Odvjetnički ured prikuplja i obrađuje imaju pravo na ispravak osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka te pravo na ograničenje obrade osobnih podataka. Također, stranke imaju pravo u svakom trenutku zatražiti od Odvjetničkog društva informaciju o svojim osobnim podacima, kao i pravo na prigovor Odvjetničkom društvu odnosno pravo na pritužbunadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Preuzimanje: obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava.pdf