Radno pravo


  • Savjetovanje u vezi sklapanja i otkazivanja ugovora o radu
  • Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima 
  • Izrada pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca